Valikko Sulje

Polarscent Oy:n (3194006-2) GDPR mukainen tietosuoja- eväste- ja rekisteriseloste. Luotu 17.3.2021, viimeksi muokattu 25.1.2022.

Polarscent Oy
Awe(at)polarscent.com
Y-tunnus: 3194006-2
Porthaninkatu 10 A 16
00530 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Awe Vilpas, yrittäjä.
Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Polarscent Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Polarscent Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoitus on palveluiden tuottaminen, asiakassuhteen hoito, -ylläpito, töiden laskutus ja yrityksen palveluiden markkinointi.

Rekisterin sisältö

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

Käyttämällä sivustoa polarscent.com ja/tai sivuilla olevia yhteydenotto- tai palautelomakkeita, tai lähettämällä sähköpostia tai osallistumalla yrityksen tilaisuuksiin tai antamalla tiedot jollain yrityksen lomakkeella tai muulla tavalla, antaa käyttäjä ainakin seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Henkilöille voidaan lähettää sähköpostia yritykseltä tämän antamiin yhteystietoihin.

Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät Polarscent Oy:n sähköpostiin tai digitaaliseen tallennusjärjestelmään. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen ja sähköpostin lisäksi tarpeen mukaan asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Rekisteri on suojattu siten, että vain Polarscent Oy:n osakkailla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat, kirjautumisen tunnistautumiset ja -lokit sekä rekisterin ylläpitäjien huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjää edellytetään säilyttämään tietoja, ne säilytetään niin kauan, ettei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään, tai internetosoitteen www.polarscent.com tai puhelin- ja/tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Evästeet

Sivusto käyttää toiminnassaan evästeitä. Evästeitä on monenlaisia, ja käyttämällä sivua tai sillä tarjottuja palveluita asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö, mutta Polarscent Oy ei takaa sivuston tai sen ominaisuuksien toimivuutta jos evästeet kielletään.

Evästeitä on useanlaisia. Pakolliset evästeet ovat edellä mainittuja sivuston toiminnalle pakollisia elementtejä, jotka mahdollistavat sivuston sujuvan käytön. Tämän lisäksi voidaan kerätä myös niin sanottuja ei-pakollisia evästeitä. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa myös ei-pakollisten evästeiden keräys- ja käyttölupiin evästeasetuksissa.

Jos käyttäjä kommentoi sivuilla olevaa sisältöä, kommentti ja sen antanut nimi ja/tai nimimerkki tallennetaan sivuston tietokantaan. Sivusto saattaa muistaa tallennetut tiedot toistuvien vierailujen yhteydessä.

Sivustolle kirjautumiseen hyödynnetään evästeitä, jotka tallentavat kirjautumisajan, sekä muut turvallisuuden ylläpitämiseksi vaaditut tiedot sisään kirjautuneesta käyttäjästä. Nämä tiedot tallentuvat erilliseen taulukkoon, josta niitä voidaan seurata. Tietoja tallennetaan mm. väärinkäytösten estämiseksi, sekä sivuston turvallisuuden varmistamiseksi.

Sivustolla käytetään analytiikkaa, ja sen toteuttamiseksi sivusto kerää evästeiden avulla tietoja käyttäjistään. Tallennetut tiedot sisältävät muun muassa: mistä maasta käyttäjä vierailee, millä sivuilla käyttäjä vierailee, kauanko käyttäjä on vieraillut sivustolla ja jos käyttäjä on tullut sivustolle erillisen linkin kautta, mistä vierailu on päätynyt sivustolle.

Toisilta sivustoilta upotettu data

Sivustolla voi esiintyä toisilta sivustoilta upotettua dataa. Nämä upotetut elementit ovat niiden käyttämien palveluiden omistamia, ja niillä saattaa olla omia evästeitä, joiden avulla ne toimivat. Jos käyttäjä klikkaa upotetusta elementistä ja poistuu sivustolta, siirtyy käyttäjä toisen sivuston tietoturvaselosteen piiriin.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei erikseen luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa yhdelle edellä mainituista asiakasrekisteriä hoitavista henkilöistä. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet henkilöllisyyden varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjiä korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Lisätietoa tietosuojasta ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistosta saat osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Tietoturvaloukkaus

Mikäli Polarscent Oy saa tietoonsa järjestelmäänsä kohdistuneen tietoturvaloukkauksen, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse tai muulla keinolla ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Polarscent Oy on tapauksessa ryhtynyt.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

Tämän rekisteriselosteen sisältö koskee Polarscent Oy:tä, sekä sen verkkosivustoa www.polarscent.com.

© Polarscent, sen nimi, logo, sekä sen tuottamat materiaalit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ovat Polarscent Oy:n (3194006-2) omaisuutta, eikä niitä saa käyttää, kopioida tai hyödyntää ilman lupaa oikeuksien omistajalta.